Placówki dziennego pobytu

Placówka dziennego pobytu czynna jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 7:00 do 15:00 .
103_1766Z pobytu dziennego korzystają dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołem Downa,
 • autyzmem,
 • dystrofią mięśniową,
 • przepukliną oponowo rdzeniową ,
 • upośledzeniem głębokim,
 • upośledzeniem umiarkowanym i znacznym,
 • zaburzeniami rozwoju emocjonalno – społecznego,
 • urazami CUN;
 • innymi problemami rozwojowymi, które ze względu na dużą niesprawność ruchową i / lub głębokie upośledzenie umysłowe, nie znalazły miejsca w ogóllnodostępnych placówkach oświatowych.

Dzieciom tym, oprócz kompleksowych zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapewnia się odpłatny transport oraz wyżywienie.

p005_1_00

W ramach placówki dziennego pobytu realizowane są następujące działania:

 • diagnoza i opieka medyczna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • diagnoza logopedyczna i terapia mowy,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna,
 • opieka i pielęgnacja,
 • usprawnianie poszczególnych sfer rozwojowych (w grupie i / lub indywidualnie),
 • wychowanie odpowiednie do wieku rozwojowego (umysłowe, estetyczne, fizyczne, muzyczne),
 • rekreacja dostosowana do wieku dziecka.

Dzieci przebywają w stał‚ych grupach, pod opieką terapeutów -€“ pedagogów specjalnych, w stał‚ych pomieszczeniach dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

p005_1_01Dla dzieci z głę™bszym upoś›ledzeniem umysłowym, w ramach pobytu dziennego, równolegle z wielospecjalistycznymi świadczeniami medycznymi, prowadzone są grupowe zaję™cia rewalidacyjno -€“ wychowawcze i edukacyjno-terapeutyczne (realizacja obowiązku szkolnego dzieci głę™biej upośledzonych).

Dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w normie intelektualnej umożliwia się realizację obowiązku szkolnego w specjalnie wyposażonych klasach. Dzieci i młodzież, w odpowiednich grupach wiekowych, realizują program szkoły ogólnodostępnej, w warunkach sprzyjających procesowi uczenia się™. Nauczanie prowadzą nauczyciele z jaworznickich szkół‚.

Ponadto podopieczni placówki systematycznie uczestniczą w zajęciach hipoterapeutycznych. Zaję™cia prowadzone są w Hippicznym Oś›rodku Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym w Ciężkowicach – od wtorku do piątku – w godzinach 10:00 – 12:00.

Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej, które ponosi koszty realizacji zadania. Oś›rodek zapewnia dzieciom peł‚ną opiekę™ w czasie trwania zajęć‡ hipoterapeutycznych.

Dbając o to, aby dzieci wzrastał‚y w warunkach jak najbardziej zbliżonych do normalnych, żeby w różnych powszechnych sytuacjach zachował‚y się jak ich zdrowi rówieś›nicy. Powtarzające sią zaję™cia połączone są z wydarzeniami wzbudzającymi ciekawość‡ dziecka, uruchamiającymi jego emocje (happeningi, wyjś›cia do kina, teatru, biblioteki, sklepów oraz wyjazdy na wycieczki).
Ponieważ zabawa to przede wszystkim okazja do bycia z innymi dzieć‡mi, radość przezwyciężania trudnoś›ci i obserwowanie zachowań„ innych, do Oś›rodka do wspólnej zabawy zapraszane są dzieci z przedszkoli, szkół‚ oraz młodzież.

Oprócz pracy pedagogów specjalnych, pielę™gniarek oraz personelu pomocniczego Oś›rodek korzysta również z pomocy wolontariuszy.