Menu Zamknij

Placówka dziennego pobytu czynna jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 7:00 do 15:00 .
Z pobytu dziennego korzystają dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zespołem Downa,
 • autyzmem,
 • dystrofią mięśniową,
 • przepukliną oponowo rdzeniową ,
 • upośledzeniem głębokim,
 • upośledzeniem umiarkowanym i znacznym,
 • zaburzeniami rozwoju emocjonalno-społecznego,
 • urazami CUN;
 • innymi problemami rozwojowymi, które ze względu na dużą niesprawność ruchową i / lub głębokie upośledzenie umysłowe, nie znalazły miejsca w ogólnodostępnych placówkach oświatowych.

Dzieciom tym, oprócz kompleksowych zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapewnia się odpłatny transport oraz wyżywienie.

W ramach placówki dziennego pobytu realizowane są następujące działania:

 • diagnoza i opieka medyczna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • diagnoza logopedyczna i terapia mowy,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna,
 • opieka i pielęgnacja,
 • usprawnianie poszczególnych sfer rozwojowych (w grupie i / lub indywidualnie),
 • wychowanie odpowiednie do wieku rozwojowego (umysłowe, estetyczne, fizyczne, muzyczne),
 • rekreacja dostosowana do wieku dziecka.

Dzieci przebywają w stałych grupach, pod opieką terapeutów – pedagogów specjalnych, w stałych pomieszczeniach dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym, w ramach pobytu dziennego, równolegle z wielospecjalistycznymi świadczeniami medycznymi, prowadzone są grupowe zajęcia rewalidacyjn -wychowawcze i edukacyjno-terapeutyczne (realizacja obowiązku szkolnego dzieci głębiej upośledzonych).

Dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w normie intelektualnej umożliwia się realizację obowiązku szkolnego w specjalnie wyposażonych klasach. Dzieci i młodzież, w odpowiednich grupach wiekowych, realizują program szkoły ogólnodostępnej, w warunkach sprzyjających procesowi uczenia się. Nauczanie prowadzą nauczyciele z jaworznickich szkół.

Ponadto podopieczni placówki systematycznie uczestniczą w zajęciach hipoterapeutycznych. Zajęcia prowadzone są w Hippicznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym w Ciężkowicach – od wtorku do piątku – w godzinach 10:00 – 12:00.

Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej, które ponosi koszty realizacji zadania. Ośrodek zapewnia dzieciom pełną opiekę w czasie trwania zajęć hipoterapeutycznych.

Dbając o to, aby dzieci wzrastały w warunkach jak najbardziej zbliżonych do normalnych, żeby w różnych powszechnych sytuacjach zachowały się jak ich zdrowi rówieśnicy. Powtarzające są zajęcia połączone są z wydarzeniami wzbudzającymi ciekawość‡ dziecka, uruchamiającymi jego emocje (happeningi, wyjścia do kina, teatru, biblioteki, sklepów oraz wyjazdy na wycieczki).
Ponieważ zabawa to przede wszystkim okazja do bycia z innymi dziećmi, radość przezwyciężania trudności i obserwowanie zachowań„ innych, do Ośrodka do wspólnej zabawy zapraszane są dzieci z przedszkoli, szkół‚ oraz młodzież.

Oprócz pracy pedagogów specjalnych, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego Ośrodek korzysta również z pomocy wolontariuszy.