Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. ks. J. Sulińskiego 41, 43 – 600 Jaworzno. Tel. 32 616-35-15

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:
• Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
• Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAM

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
17.03.2020
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
17.03.2020

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:

Zmiana wielkości czcionki, wyglądu strony na: odcienie szarości, wysoki kontrast, odwrócenie kolorów, jasne tło, podkreślone linki oraz przejrzysta strona; można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: orwddn@orwddn.pl lub numerem tel.: 32 616-35-15.
Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Ewa Szczepańska-Jagło, adres e-mail: orwddn@orwddn.pl

KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe,zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Każde wejście wyposażone jest w podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Główne wejście posiada drzwi automatycznie otwierane. Budynek jest dwukondygnacyjny z dwoma windami. Schody na klatce schodowej są oznaczone żółto-czarnymi taśmami dla osób słabowidzących.Toalety są wyposażone w poręcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

W jednostce jest zatrudniony pracownik ze znajomością języka migowego. Informacje mogą być przekazane również w formie cyfrowej; możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZJEDNOSTKĘ.