Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul.
Ks. J. Sulińskiego 41, 43-608 Jaworzno, NIP: 6321773482, REGON 270641190, tel.: 32 616
35 15, e-mail: sekretariat@orwddn.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych – Panem Marcinem Zemła, w następujących formach: za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub
listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem:
600991705.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Administratora w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 

 1. art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim
  obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 listopada
  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia
  2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 25 czerwca
  1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
  macierzyństwa, ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12
  czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy
  udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń
  podatkowych, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora polegającego na obronie praw i dochodzenia
  roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego
  działalnością;
 4. art. 9 ust. 1 lit. h RODO w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym ustalenia
  Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych diagnozy
  medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, zapewnienia
  opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
  rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, podejmowania działań w zakresie
  profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze
  świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania, zapewnienia
  zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień;
 5. art. 9 ust. 1 lit. c RODO w celu ochrony żywotnych interesów (w szczególności
  ratowania Pani/Pana zdrowia, życia);
 6. art. 9 ust. 2 lit. j RODO w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych;
 7. art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez zgody właściciela danych na
  przetwarzanie danych przez Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta będą przechowywane:

 1. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
  ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
 2. w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją
  medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
  wykonano zdjęcie;
 3. w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres: 5 lat, licząc od
  końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
  będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, lub 2 lata, licząc od końca
  roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy
  świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez
  pacjenta w ustalonym terminie, chyba że odebrałeś skierowanie;
 4. w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
  przez okres 22 lat;

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji działań statutowych podmiotu oraz podmioty realizujące usługi
prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą
zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych
przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza
Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie, sprostowania danych osobowych, w
przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenie
przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez
Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych, usunięcia danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy
przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że
wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu, wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa
zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem
prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do
realizacji zadań statutowych Administratora. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych
opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową
organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może
zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane
przez Administratora danych bezpośrednio od Państwa, to dane osobowe w zakresie, m.in.:
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe, inne dane mogły zostać
pozyskane przez Administratora od Państwa członków rodziny lub współpracowników
Administratora.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w
podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.